Algemene voorwaarden

Webwinkel

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u

gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden

bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u

verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment

nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Ontwerpstudio Dabedoelik: gevestigd te Bruinisse en ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder registratienummer 62669974 handelend onder

de naam Ontwerpstudio Dabedoelik.

1.2. Website: de website van Ontwerpstudio Dabedoelik, te raadplegen via

dabedoelik-shop.com en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf

een Overeenkomst aangaat met Ontwerpstudio Dabedoelik en/of zich

geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ontwerpstudio

Dabedoelik en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden

integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Ontwerpstudio

Dabedoelik zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende

aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet

voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ontwerpstudio

Dabedoelik slechts bindend, indien en voor zover deze door Ontwerpstudio

Dabedoelik uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden

ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Ontwerpstudio Dabedoelik afkomstige

materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders

vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het

sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten

in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Ontwerpstudio Dabedoelik kan echter niet garanderen dat alle informatie op

de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie

op de Website en in andere van Ontwerpstudio Dabedoelik afkomstige

materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en

typefouten.

3.4. Ontwerpstudio Dabedoelik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor

(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de

Klant van het aanbod van Ontwerpstudio Dabedoelik en het voldoen aan de

daarbij door Ontwerpstudio Dabedoelik gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

Ontwerpstudio Dabedoelik onverwijld langs elektronische weg de ontvangst

van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de

Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de

Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft

Ontwerpstudio Dabedoelik het recht om pas aan haar verplichting te voldoen

nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Ontwerpstudio Dabedoelik kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte

stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van

alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van

de Overeenkomst. Indien Ontwerpstudio Dabedoelik op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de

uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via

het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en

wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is

zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar

wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt

geheim te houden. Ontwerpstudio Dabedoelik is niet aansprakelijk voor

misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die

zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen

gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het

risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van

onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te

wijzigen en/of Ontwerpstudio Dabedoelik daarvan in kennis te stellen, zodat

Ontwerpstudio Dabedoelik gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Ontwerpstudio Dabedoelik is ontvangen, stuurt

Ontwerpstudio Dabedoelik de producten met inachtneming van het in lid 3

van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Ontwerpstudio Dabedoelik is gerechtigd derden in te schakelen bij het

uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 5 werkdagen. De wijze van levering kan

op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Ontwerpstudio

Dabedoelik.

6.4. Indien Ontwerpstudio Dabedoelik de producten niet binnen de

overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant

kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de

mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. Ontwerpstudio Dabedoelik raadt Klant aan de geleverde producten te

inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij

voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en

conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,

gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien

uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als

Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van

de producten.

6.7. Ontwerpstudio Dabedoelik is gerechtigd een soortgelijk product van

soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het

bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst

kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon

die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met

Ontwerpstudio Dabedoelik binnen 0 dagen na ontvangst van het product,

zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem

aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,

of:

 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de

dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste

product heeft ontvangen;

 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,

de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende

een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem

aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan

het reguliere posttarief geeft Ontwerpstudio Dabedoelik een raming van deze

kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het

product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en

blijven voor eigen rekening van Klant.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan

met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en

het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de

kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is

dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel

zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die

het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat

dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde

termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te

zenden aan Ontwerpstudio Dabedoelik, of op andere ondubbelzinnige wijze

aan Ontwerpstudio Dabedoelik kenbaar te maken dat hij van de aankoop af

ziet. Ontwerpstudio Dabedoelik bevestigt in geval van een digitale melding de

ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het

product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit

Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het

modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor

herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Ontwerpstudio Dabedoelik

molenstraat 61

4311EB, Bruinisse

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden

terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft

betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering

dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ontwerpstudio Dabedoelik de

bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij

Ontwerpstudio Dabedoelik aanbiedt het product zelf af te halen, mag

Ontwerpstudio Dabedoelik wachten met terugbetalen tot Ontwerpstudio

Dabedoelik het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het

product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst

informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht

overeenkomstig specificaties van de Klant;

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Ontwerpstudio Dabedoelik volgens de in de

bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te

voldoen. Ontwerpstudio Dabedoelik is vrij in de keuze van het aanbieden van

betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van

betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op

de dag na levering.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door de Ontwerpstudio Dabedoelik is gewezen op de te late betaling

en Ontwerpstudio Dabedoelik de Klant een termijn van 14 dagen heeft

gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het

uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog

verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ontwerpstudio

Dabedoelik gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen

maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de

daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een

minimum van € 40,-. Ontwerpstudio Dabedoelik kan ten voordele van Klant

afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet

handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door

Ontwerpstudio Dabedoelik een aparte garantie op de producten wordt

gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. Ontwerpstudio Dabedoelik staat er voor in dat de producten voldoen aan de

Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke

eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat

Ontwerpstudio Dabedoelik er tevens voor in dat het product geschikt is voor

ander dan normaal gebruik.

9.3. Een door Ontwerpstudio Dabedoelik, fabrikant of importeur verstrekte

garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant

op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

9.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan

dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt

Ontwerpstudio Dabedoelik daarvan in kennis te stellen.

9.5. Indien Ontwerpstudio Dabedoelik de klacht gegrond acht, worden na overleg

met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De

maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande

aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1. Ontwerpstudio Dabedoelik staat er voor in dat de producten voldoen aan de

Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke

eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat

Ontwerpstudio Dabedoelik er tevens voor in dat het product geschikt is voor

ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor

normaal gebruik.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst

beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 14 dagen na levering

Ontwerpstudio Dabedoelik daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan

hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het

product defect geleverd is.

10.3. Indien Ontwerpstudio Dabedoelik de klacht gegrond acht, worden na overleg

met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande

garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening

van Ontwerpstudio Dabedoelik, dan kan hij bij Ontwerpstudio Dabedoelik

telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de

contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2. Ontwerpstudio Dabedoelik geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder

geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.

Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te

geven, dan zal Ontwerpstudio Dabedoelik binnen 2 dagen na de ontvangst

van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn

waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op

de klacht van Klant.

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een

klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken

via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of

rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Ontwerpstudio Dabedoelik jegens Klant

wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is

beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die

Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). In geen geval zal de totale

vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10,00 tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich uitdrukkelijk verzet.

12.3. Aansprakelijkheid van Ontwerpstudio Dabedoelik jegens Klant voor indirecte

schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend -

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van

gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op

Ontwerpstudio Dabedoelik jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor

schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot

schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde

beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het

gevolg is van opzet of grove schuld van Ontwerpstudio Dabedoelik.

12.5. De aansprakelijkheid van Ontwerpstudio Dabedoelik jegens Klant wegens

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat

slechts indien Klant Ontwerpstudio Dabedoelik onverwijld en deugdelijk

schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter

zuivering van de tekortkoming, en Ontwerpstudio Dabedoelik ook na die

termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De

ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de

tekortkoming te bevatten, zodat Ontwerpstudio Dabedoelik in staat is

adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds

dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen,

na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ontwerpstudio Dabedoelik meldt.

12.7. In geval van overmacht is Ontwerpstudio Dabedoelik niet gehouden tot

vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Ontwerpstudio Dabedoelik

totdat alle vorderingen die Ontwerpstudio Dabedoelik op Zakelijke Klant

heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en

rente) volledig zijn betaald.

13.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze

zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale

bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te

vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken

te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de

eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.

13.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn

afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Ontwerpstudio

Dabedoelik te bewaren.

13.4. Ontwerpstudio Dabedoelik is gerechtigd de zaken die onder

eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn,

terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de

facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan

verkeren.

13.5. Zakelijke Klant zal Ontwerpstudio Dabedoelik te allen tijde vrije toegang

verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de

rechten van Ontwerpstudio Dabedoelik.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1. Ontwerpstudio Dabedoelik verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform

privacy statement. Deze is hier te vinden:

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt

voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding

van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse

rechter in het arrondissement waar Ontwerpstudio Dabedoelik gevestigd is.

15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast

dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen

zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,

waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de

oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie

per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit

van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen

hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Ontwerpstudio Dabedoelik

molenstraat 61

4311EB, Bruinisse

Telefoon: 0640232072

E-mail: sonja@dabedoelik.com

KvK-nummer: 62669974

Btw-nummer: NL072381474B01